REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU W OKRESIE PANDEMII COVID -19 WYTYCZNYCH MEN , MZ I GIS

WEWNĘTRZNE PROCEDURY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.WOJCIECHA KUŁACHA WAWRZYŃCOKA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN, GIS, MZ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM (COVID-19)

 1. Zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice i osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 2. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy zdrowi;
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała i umieścić go w izolatce oraz niezwłocznie powiadomić rodziców, aby zabrali dziecko ze szkoły i powiadomić PIS;
 4. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzice zostaną poinformowani o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej), w tym czasie zapewni się kontakt ze szkołą;
 5. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do przypominania uczniom wszystkich obowiązujących procedur wynikających z zagrożenia (na 1. zajęciach z wychowawcą i na bieżąco); w szczególności związanych z częstym myciem rąk i utrzymaniem dystansu społecznego;
 6. Rodzice są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły oraz zasłaniania nosa i ust;
 7. Zaleca się ograniczenie do minimum przebywanie rodziców na terenie szkoły (możliwa opłata za obiady, odebranie dziecka ze świetlicy), pozostałe sprawy zaleca się rozwiązywać telefonicznie lub drogą elektroniczną; w przypadku przyprowadzania dziecka do szkoły rodzic/prawny opiekun pozostawia dziecko przed wejściem do szkoły i z tego miejsca je odbiera;
 8. Uczniowie klas I-III nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły;
 9. Zgodnie z procedurami we wszystkich klasach po każdej lekcji konieczne jest wietrzenie sali oraz dezynfekcja;
 10. Ze względów bezpieczeństwa z sal zostaną usunięte wszystkie przedmioty, które nie mogą zostać zdezynfekowane, a mogą stanowić źródło zakażenia (np. zabawki, pomoce dydaktyczne);
 11. Wprowadza się zakaz wyjść poza teren szkoły, wycieczek, a także zakaz spotkań, imprez organizowanych przez podmioty z zewnątrz, które powodowałyby gromadzenie się dużej liczby uczniów;
 12. Na terenie szkoły nie organizuje się imprez okolicznościowych, na które zapraszane byłyby osoby z zewnątrz;
 13. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z nauką; korzystają tylko z własnych podręczników, ćwiczeń, zeszytów i przyborów do pisania;
 14. Zaleca się organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 15. Dyrektor, po konsultacji z PIS i organem prowadzącym, może wprowadzić hybrydowy lub zdalny system nauczania;
 16. Dyrektor dostosowuje długość przerw do potrzeb organizacyjnych w czasie pandemii;
 17. Na terenie szkoły zostaną umieszczone zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez MEN (dla uczniów i rodziców);
 18. Na terenie szkoły umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk;
 19. W szkole na bieżące dezynfekowane będą urządzenia sanitarno-higieniczne;