RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel: kom: + 48 575-001-147.

3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj. przez okres ...

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8. [endif]-->Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel:
kom: + 48 575-001-147.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka przez osobę upoważnioną. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka.

7. Dane osobowe zostały przekazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

8. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, ...

9. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- wniesienia sprzeciwu;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel:
kom: + 48 575-001-147.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku szkolnego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dane osobowe będą przetwarzane również do czasu zakończenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres ...

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel:
kom: + 48 575-001-147.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dane osobowe będą przetwarzane również do czasu zakończenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres ...

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel:
kom: + 48 575-001-147.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie decyzji w zakresie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do wydania zezwolenia w formie ostatecznej decyzji administracyjnej. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres ...

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 6

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel:
kom: + 48 575-001-147.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie decyzji w zakresie zezwolenia spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do wydania zezwolenia w formie ostatecznej decyzji administracyjnej. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres ...

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 7

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 

1. [endif]-->Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

 

2. [endif]-->Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel:
kom: + 48 575-001-147.

 

3. [endif]-->Dane osobowe w zakresie wskazanym w poniżej wymienionych ustawach i rozporządzeniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych, aniżeli wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, która może być w dowolnym czasie wycofana.

 

4. [endif]-->Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w:

- ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);

- ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

- ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152);

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

b) podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

 

5. [endif]-->Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. Państwa dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

6. [endif]-->Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

 

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez administratora przez okres najbliższych 6 miesięcy. Przyjmuję do wiadomości, iż:

* zgoda jest dobrowolna;

* przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………………..

(data, czytelny podpis)

 

 

Załącznik nr 8

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 

1. [endif]-->Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

 

2. [endif]-->Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel:
kom: + 48 575-001-147.

 

3. [endif]-->Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego (stopnia nauczyciela kontraktowego).

 

4. [endif]-->Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora (tj. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego). Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a także w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego (w tym dane osobowe zostaną ujawnione członkom komisji kwalifikacyjnej, członkom rady rodziców). Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane …

 

6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego (stopnia nauczyciela kontraktowego). Po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez okres ...

 

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 9

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym, Gliczarów Dolny 70, e-mail: szkolagliczarowdolny@gmail.com, tel: 182073196.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem wieslaw.kowalski@cbi24.pl; nr tel: kom: + 48 575-001-147.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu szkolnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także ...

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu „...”.

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. [endif]-->Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji konkursu „...”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………..

(data, czytelny podpis)

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

W związku z organizacją konkursu oraz jego promowaniem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na: 

*

☐ stronie internetowej, 

☐ portalach społecznościowych tj. __________, 

☐ audycjach telewizyjnych, 

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,

☐ gablotach i na tablicach ściennych.

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa dziecka na wyjściach, wycieczkach i w drodze do i ze szkoły zamieszczonymi na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym.

…………………………………………...

(data, podpis)

 

*zaznaczyć właściwe